top of page

Lao PDR 

 Mapping Tools

ກົມຂົນສົ່ງ ສປປ ລາວ 

ເຄື່ອງມືໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາໄຊ້ແຜນທີ່

The Lao Ministry of Public Works and Transport and Ministry of Public Security are piloting a series of low-cost tools for road and safety data collection and analysis, including tools for capturing streetview imagery (Mapillary), mapping roads and points of interest (Open Street Map), recording and analyzing crash data (DRIVER), and generating rural accessibility statistics (Rural Accessibility Map). 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງປັອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ລິເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືລາຄາຕໍ່າສໍາລັບການເກັບກໍາ ແລະ ປະເມີນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ລວມມີ ເຄື່ອງມືໃນການຖ່າຍພາບທ້ອງຖະໜົນ (Mapillary), ແຕ້ມເສັ້ນທາງ ແລະ ຈຸດຕ່າງໆ ຕາມທ້ອງຖະໜົນທີ່ໜ້າສົນໃຈ (Open Street Map), ເກັບກໍາ ແລະ ປະເມີນຂໍ້ມູນອຸບັດຕິເຫດ (DRIVER), ແລະ ສ້າງສະຖິຕິໃນການເຂົ້າເຖີງທາງຊົນນະບົດ (Rural Accessibility Map). 

bottom of page