top of page

Mapillary Task Manager

ເຄື່ອງມືຜູ້ຈັດການ 

The Mapillary Task Manager may help the Department of Transport monitor updates to Mapillary imagery across the country. As a pilot, tasks have been set up for the 10 districts of Xayaboury Province. Feedback from the Department of Transport from using these Tasking Managers will be used to further improve these tools. 

ເຄື່ອງມືຜູ້ຈັດການ (Mapillary Task Manager) ສາມາດຊ່ວຍກົມຂົນສົ່ງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແບະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນ ຮູບພາບ Mapillary ທົ່ວປະເທດ. ໃນຊ່ວງການທົດລອງນີ້, ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບ 10 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຄໍາເຫັນຂອງກົມສົ່ງໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຜູ້ຈັດການຈະຖືກນໍາມາເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ.

Please reload

bottom of page